Biedrība "Gaudeamus"

Vīru kora "Gaudeamus" darbības organizatoriskā un finansiālā atbalsta nodrošināšanai 1996. gadā kora dalībnieki nodibināja sabiedrisko organizāciju "RTU vīru koris Gaudeamus". Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam tā tika pārreģistrēta par biedrību "Gaudeamus" un 2005. gada 28. aprīlī reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40008014850.

Biedrības reģistrācijas apliecība

Biedrības misija:

Attīstīt un popularizēt vīru koru kustību Latvijā un ārpus tās robežām kā vienu no būtiskām tautas mākslas sastāvdaļām. Ar savu mērķtiecīgo darbību attīstīt kora dziedāšanas tradīcijas Latvijā un iekļauties starptautiskajā koru kustībā, veicinot sabiedrības kulturālo un muzikālo izglītošanu.

Biedrības vīzija:

Sasniegt un uzturēt augstvērtīgu māksliniecisko un organizatorisko kvalitāti biedrības kolektīvu starptautiskai atpazīstamībai un visa veida tautas mākslas veicināšanai, popularizēšanai un attīstībai.

Biedrības mērķi un uzdevumi:

- kora dziedāšanas mākslas attīstīšana, kora mūzikas apgūšana un popularizēšana sabiedrībā gan Latvijā, gan ārvalstīs,

- jaunatnes iesaistīšana kora dziedāšanā,

- kora dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstības veicināšana,

- biedrības biedru vokālā un muzikālā izglītošana,

- visa veida tautas mākslas veicināšana, popularizēšana un attīstība,

- biedrības biedru intelektuālo spēju pilnveidošana un attīstība,

- lietderīgas brīvā laika pavadīšanas organizēšana,

- cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu.

Biedrības pamatdarbības veidi:

- kora koncertdarbības veikšana,

- masu pasākumu (koncertu, publisku sarīkojumu, konkursu, izstāžu u.c.) organizēšana,

- audio un video ierakstu veikšana, tiražēšana un realizācija,

- poligrāfisko izdevumu (grāmatu, plakātu, afišu, bukletu u.c.) izdošana,

- labdarības pasākumu organizēšana un piedalīšanās citos labdarības pasākumos.

Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde.

Biedrība projektu īstenošanai un finansējuma piesaistīšanai regulāri piedalās Rīgas domes Kultūras pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda rīkotajos kultūras projektu un pasākumu finansēšanas konkursos. Veiksmīga sadarbība notiek arī ar citu Latvijas pilsētu un pagastu pašvaldībām kora koncertdarbības organizēšanā. Projektu īstenošanai tiek piesaistīti arī juridisku personu ziedojumi.

Biedrībai "Gaudeamus" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Biedrības "Gaudeamus" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- izglītības veicināšana,

- kultūras veicināšana.

Nodokļu atvieglojumi ziedotājiem 

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmēju ienākuma nodokli", ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām nodibinājumiem, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt  nodokļu atvieglojumus. 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu:

ziedojums ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus;

personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu;

sabiedriskā labuma organizācijai nodotā manta vai finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs;

ziedojumu nedrīkst izlietot, lai segtu zaudējumus, kuri radušies sabiedriskā labuma organizācijas saimnieciskās darbības rezultātā.

Pamatojoties uz piešķirto sabiedriskā labuma organizācijas statusu, nevalstiskās organizācijas var piesaistīt ziedotājus:

juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;

3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Latvijas Republikas (LR) Finanšu ministrija (FM) ir piešķīrusi biedrībai "GAUDEAMUS" Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (03.06.2005. gada lēmums Nr. 191.) ar darbības virzienu izglītības un kultūras veicināšana. 

Lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Gaudeamus"

Rekvizīti:

Biedrība “GAUDEAMUS”
Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV-1050
Reģ.Nr. 40008014850
Nor. konts Nr. LV62UNLA0002400700025
A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X 

 

© Gaudeamus, 2004-2009 / izstrāde "DEEM", dizains "Mūsu darbnīca" IK